சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 045

221. #Telling the #Glories of #Mega_Master #Sivasithan to all is the #real_gift of #life to #mankind. 222. The #first #real #super_hero that I have seen in my life is #Mega_Master #Sivasithan. 223. #Intake_food as #taught by the #Mega_Master #Sivasithan then the #poor #function (#laziness) of your #brain get #disappear. 224. #Surrender you to …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 043

211. Walk to the #door_step of #Sivasithan_pirapanchagurukulam & do #simple_steps #taught by him, you can work #truly and get #fruit_full_results. 212. #Mega_Master #Sivasithan’s_art is a #magical one which #calm_down our #wandering_thoughts, #ultimately our #behaviour become so #nice. 213. #Sivasithan has given me the #talent to #control my #tongue #ultimately my #behaviour of …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 042

206. Feed your kid with breast milk for two years as taught by Mega Master Sivasithan, healthy family is yours. 207. #சிவசித்தன் அவர்களின் #செயல்_முறைகளை #கடைப்பிடிப்பவர்கள் #தேவ_நிலைக்கு #உயர்ந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். 208. #அளவற்றதும் #உணர்வுடையதும் #நித்தியமானதுமான #பத்திமயமான #பிறவிதோறும் தொடரக்கூடிய #வாழ்வினை #சிவசித்தன் வாரி வழங்கிகொண்டு இருகின்றான். 209. #ஏமாற_வேண்டும் என்ற #விருப்பம் #மக்களிடம் இருக்கும் வரை மக்கள் #சிவசித்தனை #உணரமாட்டர்கள். 210. …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 041

201. #Obey the #words of the #Mega_Master #Sivasithan,then your #body is the #magical_stone #Chintamani for you. 202. All the time I am now living with a #anjel, The anjel is my Mega Master #Sivasithan. He get disappear when I hurt others by my thoughts too. 203. It is the #first_duty of …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 040

196. #அகத்திலே #சிவசித்தன் அவர்களை நிலை நிறுத்துபவர்களுக்கு #உலக_வழக்கங்களுக்கோ #சாஸ்திரத்திற்கோ எந்த #அதிகாரமும் இல்லை. 197. #சிவசித்தனிடம் #அடைக்கலம் பெற்றவர்கள் எந்தவித #பழிச்சொல் #பாவத்திற்கு ஆளாவது இல்லை. 198. #மனிதன் #வித்து கெட்டுபோன #உலகில் அதை சரி செய்து எல்லோர் #குலம்_காக்க வந்தவனே #சிவசித்தன். 199. #இறைவன் படைத்த உயிரினங்களில் #மனிதன் ஒருவனே தேவையில்லாமல் #உணவு உண்டு #மலஜலம் நிறைந்த #தொப்பையை பெற்று உள்ளான். மலஜலம் நீக்க #சிவசித்தனே கதி. 200. #உலகில் உள்ள எல்லோருக்கும் #அடைக்கலம் …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 039

191. No body #including me is not #perfect, but my #Mega_Master #Sivasithan is #hundred #percent perfect to all. 192. #இல்லற_வாழ்வை #சிவசித்தன்_துணை கொண்டு #நடத்தி செல்லுங்கள். #சிவசித்தனால் #முத்தி #நிச்சயம். 193. #தெளிந்த #இறை_புத்தியுடன் #தர்மவழி நின்று தன்னுடைய #மக்களை #காப்பாற்ற வேண்டியது #முதலமைச்சரின் #கடமையாகும். #சிவசித்தன் #உணர்த்தியது. 194. #செருக்கால் மட்டுமே #மனிதன் தன் #உயர்ந்த_நிலையை #இழக்கின்றான். #சிவசித்தன் #கலையை #கற்றதால் #உணர்ந்தது. 195. #செல்வத்தின்பால் ஏற்படும் …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 038

186. #Nothing is #worth on #earth expect #Mega_Master #Sivasithan. 187. By pleasing (strictly following the guidelines interestingly) #Sivasithan one can easily overcome #stress, #anxiety and #depression. 188. Put your #faith on #Mega_Master #Sivasithan, then you will find Mega Master Sivasithan is your #true_lover (#well_wisher) and #loyal_friend. 189. Your age doesn’t define …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 037

181. #சிவசித்தன் அவர்களுடைய #செயல்கள் நம்மை #வியப்பில் #ஆழ்த்துபவை. 182. #சிவசித்தன் #செயல்_முறைகள் #சாதாரண_மக்களையும் #உயர்ந்த_நிலைக்கு கூட்டிச் செல்லும். 183. #தர்மத்தின் மிக #உயர்ந்த_கொள்கை #சிவசித்தன் #புகழ்_பாடுவதே. 184. #தர்மவழியில் #மக்களை #வழி_நடத்தும் #செயலை #சிவசித்தன் #இன்முகத்துடன் செய்கிறார். 185. When a #situation become #tough call upon #Mega_Master #Sivasithan by his #Thirunamam every thing will become #familiar to us.

Sivasithavaasithegakannan | 036

176. #வெப்பம் #குளிர்ச்சி #சிவசித்தன் #மேற்பார்வையில் #இயங்குகிறது. 177. #ஒவ்வொருவரும் அவரவர் #பாதுகாப்பிற்காக #சிவசித்தனை #சரண்அடைய வேண்டும். 178. #நடை_பிணமாக இருந்த எனக்கு #உயிர்_கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 179. #சிவசித்தன்#செயல்_முறைகளை #கடைபிடிப்பவர்கள் அதன் #பயனை தன் #உடலில் பெறுகின்றனர். 180. #உலகில் #நல்லது #கெட்டது இரண்டுமே இருக்கிறது. #சிவசித்தன் #பாதுகாப்பில் இருந்தால் மட்டுமே நல்லது நம் #கண்களுக்கு தெரியும்.